Chương trình phần mềm Presence Nutrition được sản xuất bởi: Neovia

 

 

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:
 
Bằng cách truy cập vào chương trình này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Neovia sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của nội dung trong chương trình này và bảo lưu quyền sửa đổi hoặc tạm thời hoặc vĩnh viễn dừng tất cả hoặc một phần của chương trình bất kỳ lúc nào mà không có nghĩa vụ thông báo trước cho người dùng.
Neovia sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho người dùng thông tin và / hoặc công cụ có sẵn và được xác minh nhưng không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thông tin và / hoặc vi-rút nào có trên trang web.
 
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:
 
Phần mềm và tất cả các yếu tố cấu thành của nó được bao phủ bởi luật sở hữu trí tuệ hiện hành (quyền tác giả, tên thương hiệu và hình ảnh, bản phác thảo và mô hình) và được bảo vệ bởi các luật này.
Phần mềm và tất cả các thành phần của nó (kiến trúc, bản sắc trực quan, văn bản, ảnh, minh họa, chương trình, hình ảnh, chuỗi hoạt hình, âm thanh, vv) là tài sản của Neovia hoặc bên thứ ba đã ủy quyền cho Neovia sử dụng và / hoặc vận hành chúng.
Phần mềm này kết hợp các yếu tố của một thư viện đồ họa mã nguồn mở (Biểu đồ JS) được bảo đảm theo giấy phép MIT.
Tất cả các quyền sao chép, đại diện và thích ứng đều được bảo lưu, bao gồm các quyền liên quan đến tài liệu, hình ảnh và hình ảnh có thể tải xuống.
Theo luật sở hữu trí tuệ, bất kỳ sự sao chép, đại diện hoặc thích ứng nào của tất cả hoặc một phần của phần mềm hoặc các thành phần của nó - bằng bất kỳ hình thức nào và bất kỳ mục đích nào - được thực hiện mà không có sự cho phép bằng văn bản của Neovia là bất hợp pháp và sẽ cấu thành tội phạm có thể bị trừng phạt bởi pháp luật.
 
BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN:
 
Dữ liệu cá nhân được thu thập bởi phần mềm sẽ được sử dụng nghiêm ngặt và duy nhất cho mục đích của các quy trình của phần mềm. Dữ liệu này chỉ có sẵn cho những người chịu trách nhiệm xử lý các nhu cầu trong Neovia. Thông tin sẽ không được chuyển giao, bán hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.
Neovia giữ dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web trong tối đa hai năm, sau thời gian đó thông tin bị phá hủy hoàn toàn.
 
SIÊU LIÊN KẾT (HYPERLINKS):
 
Phần mềm có thể bao gồm các liên kết đến các trang web hoặc chương trình khác thuộc về bên thứ ba. Không trường hợp nào chỉ ra rằng các liên kết này là dấu hiệu cho thấy Neovia chấp nhận, xác nhận hoặc đề xuất nội dung của các trang web này, cũng như Neovia có bất kỳ kết nối nào với quản trị viên, tác giả hoặc máy chủ của các trang này. Vì Neovia không có ảnh hưởng hoặc kiểm soát các nguồn, nội dung hoặc liên kết được tìm thấy trên các trang web này, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, hành động hoặc điều kiện truy cập của họ, cũng như cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, trên thực tế hay được gán ghép,liên quan đến hoặc đảm bảo từ việc sử dụng thông tin, dịch vụ hoặc dữ liệu được tìm thấy trong các trang web hoặc phần mềm này.
 
ĐIỀU KHOẢN KHÁC:
 
Các điều khoản và điều kiện sử dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Neovia và người dùng phần mềm. Bạn cũng có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng  cụ thể khác cho các phần nhất định của trang web, điều này sẽ được trình bày cho bạn khi bạn truy cập các phần này.
Các điều khoản và điều kiện sử dụng này và mối quan hệ giữa Neovia và người dùng của Neovia tuân theo luật pháp của Pháp. Bất kỳ tranh chấp nào không thể thỏa thuận giải quyết sẽ được đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền ở Paris.